ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА НА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Вярата в това, че безсмъртието на народа е в

някаква степен гарантирано е наивна илюзия.

Историята е арена, пълна с жестокости и много

раси като независими цялости са слезли от нея. 

За историята да живееш не означава да си

позволяваш да живееш както си искаш, да живееш

означава много сериозно, осъзнато да се

занимаваш с живота, като че ли това е твоя

професия. Затова е необходимо нашето поколение

с пълно съзнание, съгласувано да се грижи за

бъдещето на нацията.

Хосе Ортега-и-Гасет

 

Въведение

Националната сигурност, както в концептуален, така и в практически план е комплексен феномен, в рамките на който демографският компонент през последните години започва да играе една от ключовите роли.

В съвременните условия на демографска катастрофа в България, както в количествен, така и в качествен смисъл, възпроизводството на човешкия потенциал придобива ролята на най-важен фактор заплашващ националната сигурност  на нашата страна.

Целите на дадения доклад са да се направи преглед на  демографската парадигма днес у нас, да се посочат някои базови сценарии на развитието в бъдеще, както и възможни позитивни алтернативи. Задачите за осъществяването на тези цели са структурирани в ключовите раздели на доклада, а именно:

  • Национална сигурност – ключови параметри;
  • Общ преглед на демографската динамика в България през последните 30 години;
  • Въздействие на демографския фактор върху националната сигурност и възможността за позитивни демографски алтернативи, укрепващи националната сигурност на България.

Основни методологически подходи, използвани в разработката са системният, сравнително-аналитичния, и активният подходи, които дават възможност за изграждане на значима методологична база, като ключово условие за адекватност на направлените изводи и заключения, както и изгражданите алтернативи.

Национална сигурност – ключови параметри

          Националната сигурност е ключово понятие и базова реалност определящи, както в концептуален план, така и в практически формат съществуването и функционирането на националната държава. Съществуват различни определения на феномена „национална сигурност“. Единственото официално прието у нас определение за национална сигурност в българското законодателство е визирана в ЗЗКИ (Закон за защита на класифицираната информация) в параграф 1, т.13 от Допълнителните разпоредби на същия закон. Това определение гласи: “Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива”.[1]  Единственият акт върху който почива и се изгражда националната сигурност в България е Концепцията за национална сигурност, приета с решение на 38 НС от 16 април 1998 г. (ДВ, бр. 46/22.04.1998 г.)[2].