Национални приоритети за единение на нацията

Кръгла маса

НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА

ОСВО КООСОНа 15 декември се състоя кръгла маса по инициатива на ОСВО и КООСО със съдействието на БАН, БСК, Клуб “Сигурност” и списание “Сигурност”

 

 

Ние, долуподписаните,Cvetkov

разтревожени от продължаващата непоследователна  държавна политика, конфронтацията и разделението в обществото, от липсата на доверие в институциите и национален идеал и от дефицита на лидерство, като констатирахме и се съгласихме, че основните предизвикателства пред обществото днес са проблемите на бедността, намаляващата конкурентоспособност на страната, миграцията, демографската криза, образованието, здравеопазването и укрепването на държавността, което пряко рефлектира върху сигурността на държавата и гражданите и устойчивостта на нацията, приемаме и предлагаме на всички загрижени за съдбата на нацията, националното единство и устойчивото развитие на страната институции, национално отговорни и национално представени партии, съсловни, синдикални и обществени организации и граждански сдружения тази

ХАРТА ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ

  1. В Република България живее и твори бъдещето си единна българска нация, без разлика на политическа, етническа, религиозна, духовна и културна принадлежност. България е навсякъде, където живеят българи и цари български дух. Всяка дейност, насочена против единството на българската нация и националната ни идентичност е престъпление.
  2. България изживява преди всичко духовна криза и основни приоритети за укрепване на нацията и устойчиво развитие на страната са: всеобщо образование на населението; формиране на кадри необходими за управлението на страната и отраслите на националното стопанство; преодоляване на изоставането в науката; съхраняване и развитие на националната ни идентичност и култура в глобализиращия се свят.
  3. Кризата в България има и социален характер и основни национални приоритети в социалната сфера са: преодоляване на безработицата и съизмеримо със средното за ЕС заплащане на труда и пенсионно осигуряване; диференцирано социално подпомагане съобразно приноса към обществото и състоянието на индивида; осигуряване на достъпно за гражданите обществено здравеопазване;  профилактика на всички граждани и лечение на децата със средства на държавата.
  4. Основни икономически приоритети за устойчиво развитие на страната са: изграждане на конкурентноспособна, проектноориентирана, регионално структурирана и приложима икономика, биоземеделие и високоефективно животновъдство; осигуряване на енергийна сигурност и независимост чрез развитие на собствени източници и диверсификация; защита на националните пазари.
  5. Основни национални приоритети осигуряващи функционирането и защитата на държавата и гражданите са: преодоляване на конфронтацията на политическата сцена; провеждане на национално отговорна външна политика; осигуряване на устойчива жизнена среда и обществен ред за гражданите ; възстановяване на боеспособността на въоръжените ни сили и ефективността на националните структури за сигурност.

Задължаваме се,

на основата на Конституцията на Република България и посочените и възприети от всички приоритети за укрепване на единната българска нация и устойчиво развитие на страната, във взаимодействие с държавни и национални институции да работим и внесем за приемане  от Народното събрание  на Национална доктрина на Република България.